DAP
LAT  
  ENG  

Jaunumi


2016-05-03
Noslēdzies projekts “Integrētie plānojumi”
2016. gada 28.-29. aprīlī ar noslēguma konferenci „Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldības plānošana un integrācija teritorijas attīstības un plānošanas dokumentos noslēdzies projekts Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 „Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas  plānojumā” (turpmāk – Projekts).*
 
Konferences pirmajā dienā Projekta vadītāja Signe Millere iepazīstināja dalībniekus  ar Projekta sasniegtajiem rezultātiem un to sagaidāmo ietekmi uz telpiskās plānošanas sistēmas vienkāršošanu Latvijā.
 
Atzinīgus vārdus par sekmīgu sadarbību projekta gaitā teica arī projekta koordinatore no Norvēģijas puses, Opplandes reģionālā līmeņa pašvaldības starptautisko projektu konsultante Turid Knutsen Lovik.
 
Klātesošajiem tika prezentēti projekta rezultāti:
 
SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”/ „Cobalt” projekta vadītāja Lūcija Kursīte iepazīstināja ar Koncepciju par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu integrēšanas iespējām pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos – galvenās plānotās izmaiņas dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūrā un saturā, juridiskajā statusā.
Savukārt Baiba Strazdiņa no LDF runāja par rezultātiem  - iespējām un izaicinājumi  dabas parka „Bernāti” un dabas lieguma „Ziemupe” dabas aizsardzības plānu izstrādē.
 
Valda Baroniņa no Latvijas Dabas fonda (LDF) stāstīja par iespējām un izaicinājumiem dabas lieguma „Zvārde” un  dabas lieguma „Ukru gārša” dabas aizsardzības plānu izstrādē.
Ilmārs Bodnieks no SIA “Metrum” prezentēja rezultātus  - iespējas un izaicinājumus dabas parka „Abavas senleja” un dabas liegumu „Pluču tīrelis”, „Druviņu tīrelis”, „Nagļu un Ansiņu purvs”, „Maņģenes meži” dabas aizsardzības plānu izstrādē.
 
Par iespējām un izaicinājumiem dabas lieguma „Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna izstrādē detalizēti skaidroja Sandra Ikauniece no SIA “Metrum”.
SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pārstāve Lūcija Kursīte prezentēja rezultātus - iespējas un izaicinājumi  aizsargājamo ainavu apvidu „Augšzeme”, „Vecpiebalga”, „Veclaicene” un dabas liegumu „Pilskalnes Siguldiņa” un „Jaunanna” dabas aizsardzības plānu izstrādē.
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Dabas aizsardzības departamenta direktore Daiga Vilkaste iepazīstināja ar aktualitātēm dabas aizsardzības jomā turpmākajā laika periodā.
 
Pēcpusdienā  norisinājās apaļā galda diskusija. Par šādām tēmām:
  • sadarbība ar pašvaldībām un komunikācija ar sabiedrību;
  • kā “pasniegt” informāciju par dabas vērtībām  nesarežģīti sabiedrībai;
biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas jautājumi – praktiskie skaidrojumi dabas aizsardzības plānā.
 
29. aprīlī notika apaļā galda diskusija. Par šādām tēmām:
  • projekta gaitā gūto atziņu izmantošana un sasniegto rezultātu ilgtspējīga turpināšana;
  • stratēģisko darba uzdevumu izstrāde nākamo dabas aizsardzības plānu izstrādei.
Diskusijās piedalījās plānu izstrādātāji, NVO pārstāvji, VARAM un Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) eksperti.
 
Konferences dalībnieki apmeklēja aizsargājamo ainavu apvidu “Vecpiebalga”.
 
Noslēgumā DAP ģenerāldirektore S. Bērziņa teica atzinīgus vārdus par sasniegto rezultātu ilgtspējību un to nozīmīgumu turpmākai dabas aizsardzības un teritorijas plānošanas sistēmas sasaistei un attīstībai Latvijā.
 
Projekta sasniegtie rezultāti:
·        izstrādāta koncepcija un vadlīnijas dabas aizsardzības plānu un teritorijas plānojumu sasaistei, lai sekmētu teritorijas attīstības un dabas aizsardzības interešu sabalansēšanu;
·        izstrādāti un ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu apstiprināti 15 ĪADT dabas aizsardzības plāni, kuri izstrādāti atbilstoši metodoloģijai un piemēroti integrēšanai teritoriju plānojumos;
·        uzsākts desmit pašvaldību teritorijas plānojumu grozījumu process, lai integrētu dabas aizsardzības plānu nosacījumus;
·        notikušas 5 pieredzes apmaiņas vizītes ar Norvēģijas institūcijām.
 
Signe Millere
 
Projekta „Integrētie plānojumi” vadītāja
 
*Dabas aizsardzības plānu izstrāde norisinās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. -  2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros.
 
 
 


DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris