DAP
LAT  
  ENG  

Jaunumi


2016-03-16
Lielākā daļa pašvaldību atbalsta dabas aizsardzības plānu izstrādi
 
Noslēgumam tuvojas dabas aizsardzības plānu izstrāde 15 īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām (turpmāk – ĪADT) Latvijā, ko organizē Dabas aizsardzības pārvalde, bet izstrādi veic SIA “Metrum”, Latvijas Dabas fonds un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (turpmāk – SIA “ELLE”).
Lielākai daļai teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde pabeigta, noslēdzies arī sabiedriskās apspriešanas posms. Šajās nedēļās vēl turpinās dabas aizsardzības plānu sabiedriskās apspriešanas dabas parkiem “Abavas senleja”, “Bernāti”, dabas liegumam “Ziemupe”.
Tāpat lielākā daļa pašvaldību – jau deviņas – sniegušas Dabas aizsardzības pārvaldei pozitīvus atzinumus par izstrādātajiem dabas aizsardzības plāniem. Pēc pašvaldību noslēdzošo ieteikumu un komentāru iestrādāšanas dabas aizsardzības plānos, tālāk tie tiks iesniegti izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk- VARAM). Dabas aizsardzības plāni dabas liegumiem “Zvārde” un “Ukru gārša” jau iesniegti VARAM.
 
Vēl viena no teritorijām, kam pabeigta dabas aizsardzības plāna izstrāde, ir dabas liegums “Jaunanna” Alūksnes novadā.
 
 “Dabas lieguma “Jaunanna” teritorija veidota Pededzes upes un tās apkārtējo mežu un pļavu aizsardzībai. Projekta izstrādes laikā notika vairākas dabas aizsardzības plāna izstrādes darba grupas sanāksmes, kurās piedalījās arī pašvaldības pārstāvis. Sanāksmēs darba grupas dalībnieki diskutēja par zonējuma lietderību, atsevišķos gadījumos, lai zonējumu nesadrumstalotu, sākotnēji paredzētais zonējums tika mainīts. Būtiski iebildumi dabas aizsardzības plāna projektam netika saņemti, kas, iespējams, saistāms ar to, ka lieguma teritorijā iedzīvotāju un pašvaldības īpašumā ir vien neliela daļa zemju. Dabas liegumam “Jaunanna” jau ir spēkā esoši individuālie izmantošanas  un aizsardzības noteikumi, dabas aizsardzības plāna projektā tika ieteikts mainīt esošo zonējumu, atsevišķās vietās to paredzot stingrāku, bet pārsvarā zonējums mainīts uz vieglākiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Sabiedrībai lielākais ieguvums, protams, ir saglabātās dabas vērtības, taču īpašniekiem – apgrūtinājumi saimnieciskajā darbībā. Dabas lieguma teritorijā atrodas pašvaldības īpašumā esošs ceļš. Tā pārbūves gadījumā būs mazāka saskaņošanas procedūra,“ pauda Alūksnes novada pašvaldības teritoriālplānotāja Aivita Māsēna.
 
Dabas aizsardzības plānus izstrādā, lai saskaņotu dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas un reģiona ilgtspējīgas attīstības intereses. Šis dokuments ietver zinātnisku informāciju par teritoriju, par dabas vērtībām tajā un rekomendācijas apsaimniekošanai un aizsardzībai, kā arī individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.
 
Izstrādājot dabas aizsardzības plānu, konkrēto teritoriju atkarībā no tās izveides mērķa apseko dažādi eksperti - dabas, ainavu un kultūrvēstures speciālisti. Ņemot vērā dabas vērtību un to stāvokļa vērtējumu, kā arī citu informāciju, tiek izstrādāti priekšlikumi teritorijas zonējumam un individuālajiem aizsardzības noteikumiem, labvēlīga sugu un biotopu aizsardzības stāvokļa saglabāšanai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai.
 
Plānam ir ieteikuma raksturs. Tomēr, izstrādājot valsts un reģionālos plānošanas dokumentus, kā arī, apsaimniekojot konkrēto teritoriju, var izmantot dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju. Dabas aizsardzības plānus apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
 
Kopumā cilvēki plāna izstrādes procesā saprata, kādas dabas vērtības atrodas Zvārdes teritorijā un viņu īpašumos, un ka ir arī iespējas iegūt kompensācijas par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem. Mēs uzzinājām, kādi biotopi, dzīvnieki, putni ir Zvārdes dabas liegumā. Pievērsām uzmanību tam, kas ir, un ka varētu būt arī kas vērtīgāks, piemēram, varētu sākt ligzdot klinšu ērglis.
Plāna izstrādes process bija labs, cilvēki nebija noskaņoti negatīvi. Izstrādes laikā tika uzklausīti un ņemti vērā mūsu viedokļi un ierosinājumi. Piemēram, aizliegums braukt pa ezeriem ar iekšdedzes dzinējiem, kā arī nestaigāt ar metāla detektoriem. Dabas liegumā aktīvi darbojas bebri, applūst meži. Plāns paredz, ka bebru dambjus var nojaukt konkrētos gadījumos. Tāpat ir atrunāts par autoceļiem, kuros gadījumos drīkst regulēt ūdens līmeni, lai tie neapplūstu,” Saldus novada Zvārdes pagasta pārvaldes vadītājs Imants Džulis.
 
Dabas aizsardzības plāna izstrāde juridiski nekādus jaunus aprobežojumus vai atvieglojumus zemju īpašniekiem vēl nerada. Pozitīva lēmuma gadījumā par dabas aizsardzības plāna turpmāku virzību paies vēl vismaz gads, lai pārskatītu piedāvātos teritorijas individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu. Pirms iepriekšminēto noteikumu iesniegšanas Ministru kabinetā katrs zemes īpašnieks, kuram mainīsies zonējums, tiks individuāli informēts, izsūtot vēstuli, uz kuru atbildot, būs iespējams norādīt argumentus un faktus, kāpēc nav nepieciešams mainīt zonējumu. Līdz ar to reāli jauni aprobežojumi varētu stāties spēkā tikai pēc pāris gadiem.
Taču zemes īpašniekiem ir iespēja pretendēt lauku atbalsta programmas maksājumiem, piemēram, meliorācijas sistēmu ierīkošanai, meža ieaudzēšanai, ja šādi pasākumi ir ietveri dabas aizsardzības plānā, u.c.
 
Tāpat dabas aizsardzības plāna izstrāde sniedz precīzāku kartogrāfisko informāciju par dabas vērtībām, kas turpmāk atvieglo un paātrina dažādu atļauju, saskaņojumu saņemšanu, ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi, it sevišķi, ja plānota tāda darbība, kas paredzēta plānā. Daļai pašvaldību dabas aizsardzības plāna izstrāde būs pamats, lai piesaistītu Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu dabas tūrisma infrastruktūras attīstībai ĪADT.
 
Jau ziņots, ka Dabas aizsardzības pārvalde izstrādā dabas aizsardzības plānus diviem dabas parkiem: "Abavas senleja" un "Bernāti", dabas liegumiem "Druviņu tīrelis", "Pluču tīrelis", "Nagļu un Asiņu purvs", "Manģenes meži", "Ziemupe", "Zvārde", "Jaunanna", "Ukru gārša", „Ances purvi un meži”, „Pilskalnes Siguldiņa” un trīs aizsargājamo ainavu apvidiem: "Veclaicene", „Augšzeme” un „Vecpiebalga”.
 

Inese Pabērza

Dabas aizsardzības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste

 
*Dabas aizsardzības plānu izstrāde norisinās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. -  2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros.
 
Projekts tiek īstenots, izmantojot EUR 581 735,00 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta. Norvēģijas līdzfinansētās programmas mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.


DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris