DAP
LAT  
  ENG  

Jaunumi


2016-02-26
Aicinām piedalīties dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāna sabiedriskajā apspriešanā!
Dabas liegumam (turpmāk – DL) “Ances purvi un meži”, kas atrodas Ventspils novada Ances pagastā un Tārgales pagastā, ir izstrādāts un atkārtotai sabiedriskajai apspriešanai nodots dabas aizsardzības plāns turpmākajiem 12 gadiem (2016.-2028.). DL lielākā vērtība ir nepārveidotais kāpu reljefs - vigu-kangaru komplekss, kā arī maz izmainītie mežu, purvu un ezeru biotopi. Turklāt tā ir nozīmīga teritorija reto un apdraudēto putnu ligzdošanai. Īpaša vērtība ir neregulētā Irbes upe, kas ir ļoti iecienīta ūdenstūristu atpūtas vieta. Tāpat Latvijas mērogā īpaša bioloģiska un ainaviska vērtība ir izteiksmīgās vecupes, kas Irbes un Stendes ielejās ir saglabājušās nepārveidotas un liecina par upju meandrēšanas vēsturi.
 
Izstrādātais dabas aizsardzības plāns ietver DL “Ances purvi un meži” ainavu un dabas vērtību izpēti un priekšlikumus DL individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu grozījumiem. Pašlaik DL “Ances purvi un meži” ir spēkā Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumi Nr. 426 “Dabas lieguma “Ances purvi un meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kurus piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar aizsargājamo teritoriju individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem (turpmāk – IAIN).
 
IAIN projektā paredzēts pašreizējo 5 funkcionālo zonu vietā (stingrā un regulējamā režīma zonas, ainavu aizsardzības, sezonas dabas lieguma zonas, kā arī dabas liegums bez funkcionālā zonējuma) DL noteikt 2 funkcionālās zonas: neitrālo un dabas lieguma. Dabas lieguma zona, kas aizņem lielāko DL daļu, ir izveidota ar mērķi saglabāt dabas vērtības – retus un aizsargājamus mežu, kāpu, purvu un ūdeņu biotopus, augu un dzīvnieku sugas un to dzīvotnes, kā arī veikt darbības, kas uzlabotu to ekoloģisko vērtību un strukturālo daudzveidību. Neitrālā zona noteikta pašreiz vai vēsturiski apdzīvotās teritorijās, paredzot iespēju zemes īpašniekiem šīs teritorijas izmantot tradicionālai saimniekošanai un apbūvei.
 
DL šovasar ir apsekoti zālāju biotopi, nosakot to atbilstību īpaši aizsargājamajiem biotopiem un potenciāli bioloģiski vērtīgajiem zālājiem. Ekonomiskie ieguvumi no zālāju biotopu apsaimniekošanas izpaužas kā paaugstināti un diferencēti platību maksājumi, ja tiek ievērota pareiza zālāju apsaimniekošana, sienu pļaujot un savācot vai noganot zālāju ar atbilstošu zālēdāju blīvumu. Atbalsta maksājuma apjoms atšķiras atkarībā no biotopa, tā apsaimniekošanas grūtības pakāpes un ražīguma.
 
 Jāpiebilst, ka pēc plāna apstiprināšanas zemes īpašniekiem zemes īpašuma apsaimniekošanas nosacījumos nekas nemainīsies. Iespējamās izmaiņas skars īpašumus tikai tad, kad Ministru kabinets apstiprinās plānā iekļauto IAIN projektu (~ 1-2 gadu laikā pēc plāna apstiprināšanas). Taču būtiski ir pieminēt, ka gan par pašlaik noteiktajiem, gan par IAIN projektā paredzētajiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem, zonējumam stājoties spēkā, zemes īpašnieki varēs pretendēt uz kompensāciju, kuras saņemšanu administrē Lauku atbalsta dienests. Līdz ar jauno IAIN spēkā stāšanos tiks atcelti pašlaik noteiktie medību termiņa ierobežojumi.  
Tā kā pārdomāts tūrisms nav pretrunā ar dabas aizsardzības mērķiem, plānā paredzēti dažādi DL teritorijas un informācijas pieejamības uzlabošanas pasākumi, tajā skaitā ceļu atjaunošana, tiltu uzturēšana un atjaunošana, informācijas stendu uzstādīšana un skatu platformu izbūve. Ceļu atjaunošana un uzturēšana nepieciešama arī tādēļ, lai varētu apsaimniekot un atjaunot zālājus un parkveida pļavas Stendes upes palienē. Parkveida zālāji ar izklaidus augošajiem ozoliem ir ainaviski izcilas un retajiem kukaiņiem nozīmīgas vietas, to atjaunošanai un uzturēšanai ir paredzēti salīdzinoši lielākie Lauku atbalsta dienesta administrētie atbalsta maksājumi zālājiem. Ja Jums ir priekšlikumi DL “Ances purvi un meži” ceļu un tūrisma infrastruktūras uzlabošanai, lūdzam tos iesniegt plāna izstrādātājiem!
 
Aicinām iepazīties ar plānu, kas būs pieejams interneta vietnēs www.daba.gov.lv un www.metrum.lv, Ances un Tārgales pagastu pārvaldēs, sākot ar 2016. gada 26. februāri. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 11. martā plkst.13:00 Ances pagasta kultūras nama mazajā zālē (“Ausmas”, Ance, Ances pag., Ventspils nov.). Aicinām Jūs piedalīties sanāksmē un izteikt savu viedokli par plāna risinājumiem un iesniegt priekšlikumus plāna uzlabošanai mutiski vai rakstiski līdz 2016. gada 16. martam, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011 vai Ilzei Circenei, e-pasts ilze.circene@metrum.lv.
 
Kristīne Vilciņa
projekta eksperte


DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris