DAP
LAT  
  ENG  

Aizsargājamo ainavu apvidus VECPIEBALGA

Informācija par aizsargājamo ainavu apvidu "Vecpiebalga"atrodama šeit:
 
Pašvaldības teritorijas plānošanas dokumenti, kuros saskaņā ar projekta mērķi integrējams izstrādājamais dabas aizsardzības plāns:  Vecpiebalgas novads. 
 
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta* ietvaros 2014.gada oktobrī ir uzsākts darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes aizsargājamo ainavu apvidum „Vecpiebalga”.
 
Dabas aizsardzības plānu izstrādā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010, tālr. +371 67242411, http://www.environment.lv), kontaktpersona: Lūcija Kursīte, tālr. 26555264.
 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas informatīvā sanāksme

2014. gada 28. novembrī Vecpiebalgā.
Sanāksmes protokols šeit:
 INFOGRAFIKA

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa

Dabas aizsardzības pārvaldes 2014. gada 30. decembra
Rīkojums par uzraudzības grupas izveidošanu šeit:
 
Uzraudzības grupas pirmā sanāksme notika 2015. gada 26. februārī Vecpiebalgā.
Sanāksmes protokols šeit:
Ir sagatavota atskaite par dabas aizsardzības plāna izstrādes 1. etapā veiktajiem darbiem un ainavu struktūrplāns. Dokumentu var saņemt, rakstot uz e-pastu: daina.bojare@daba.gov.lv.
 
Uzraudzības grupas otrā sanāksme notika 2015. gada 25. septembrī Vecpiebalgā.
Sanāksmes protokols šeit:
 
Uzraudzības grupas trešā sanāksme notika 2015. gada 29. oktobrī Vecpiebalgā.
 
Sanāksmes protokols šeit:
 

Sabiedriskā apspriešana

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2015. gada 10. decembrī Vecpiebalgā.
Sanāksmes protokols šeit:
 
 
Atkārtota sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 22. februārī plkst. 16:00 Vecpiebalgas kultūras namā (Gaismas iela 1, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov.)
 
Pēc sabiedriskās apspriešanas termiņa beigām tika saņemti daudzu iedzīvotāju iesniegumi ar iebildumiem un ierosinājumiem. Dabas aizsardzības plānā ir koriģēts piedāvātais teritorijas funkcionālais zonējums, papildināts un precizēts individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts. 
Ar dabas aizsardzības plānu no 08.02.2016. var iepazīties:
  • Vecpiebalgas novada pašvaldībā (Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov.) darba laikā;
  • Inešu pagasta pārvaldē (Pils, Ineši, Inešu pag., Vecpiebalgas nov.) darba laikā;
  • Taurenes pagasta pārvaldē ("Nēķina muiža", Taurene, Taurenes pag.,Vecpiebalgas nov.) darba laikā; Ziemera pagasta pārvaldē („Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts) darba laikā; Jaunlaicenes pagasta pārvaldē („Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts) darba laikā;
  • tīmekļa vietnēs mājaslapās www.vecpiebalga.lv;
  • izstrādātāja tīmekļa vietnē www.environment.lv (sadaļā “Jaunumi”).
Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plānu rakstiski var sūtīt līdz 29.02.2016. uz pasta adresi Skolas iela 10 dz. 8, Rīga LV–1010, faksu 67242466, e-pastu elle@environment.lv
 
 
Sanāksmes protokols šeit:
 
*Dabas aizsardzības plānu izstrāde norisinās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. -  2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros.
 
Projekts tiek īstenots, izmantojot EUR 581 735,00 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta. Norvēģijas līdzfinansētās programmas mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris