DAP
LAT  
  ENG  

Aizsargājamo ainavu apvidus VECLAICENE

Informācija par aizsargājamo ainavu apvidu "Veclaicene"atrodama šeit:
 
Pašvaldības teritorijas plānošanas dokumenti, kuros saskaņā ar projekta mērķi integrējams izstrādājamais dabas aizsardzības plāns: Alūksnes novads Apes novads
 
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta* ietvaros 2015.gada februārī ir uzsākts darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes aizsargājamo ainavu apvidum „Veclaicene”.
Dabas aizsardzības plānu izstrādā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010, tālr. +371 67242411, http://www.environment.lv), kontaktpersona: Lūcija Kursīte, tālr. 26555264.
 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas informatīvā sanāksme

2015. gada 22. aprīlī Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā.
Informācija par sanāksmi Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā šeit:
INFOGRAFIKA

Sanāksmju protokoli: 

 • Protokols aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" dabas aizsardzības plāna uzsākšanas sanāksmei Veclaicenes pagasta pārvaldē 2015. gada 22. aprīlī (*.pdf 1,08 MB).
 

Prezentācijas un publikācijas:

 • Prezentācija "Dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūra un plāna iespējamā integrācija pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentos", Daina Bojāre, Dabas aizsardzības pārvalde (*.pdf 0,8 MB) šeit:
 • Prezentācija "Dabas aizsardzības plāna izstrāde aizsargājamo ainavu apvidum «Veclaicene»", Lūcija Kursīte, Anete Pošiva-Bunkovska, SIA  "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" (*.pdf 1,17 MB) šeit:

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa

Ir izveidota dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa, tās sastāvs šeit:
 
Uzraudzības grupas pirmā sanāksme notika 2015. gada 23. jūlijā plkst. 11:00 Veclaicenes tautas namā („Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads).
Sanāksmē dabas aizsardzības plāna izstrādātājs (SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”) iepazīstināja ar sagatavoto plāna izstrādes 1. etapa atskaiti, kā arī sanāksmes dalībnieki diskutēja par teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas jautājumiem.
Sanāksmes protokols (*.pdf 142 KB) šeit:
Prezentācija par plāna izstrādē paveikto (*.pdf 5,97 MB) šeit:
Ainavu struktūrplāns (*.pdf 1,88 MB) šeit:

Uzraudzības grupas otrā sanāksme notika 2015. gada 14. oktobrī plkst. 10:00 Veclaicenes tautas namā
Sanāksmes protokols šeit:
Prezentācija (*.pdf 2,96 MB) šeit:
 
Uzraudzības grupas trešā sanāksme notika 2015. gada 26. novembrī plkst. 15:00 Veclaicenes tautas namā
Sanāksmes protokols šeit:
Prezentācija (*.pdf 1,79 MB) šeit:
 

Seminārs par zālāju apsaimniekošanu


2015. gada 16. jūlijā plkst. 11:00 Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, notika seminārs - diskusija dabas aizsardzības plāna aizsargājamo ainavu apvidum “Veclaicene” izstrādes ietvaros "Bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzības un apsaimniekošanas aktualitātes".  Sīkāka informācija šeit:

Sabiedriskā apspriešana

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2016. gada 2. februārī plkst. 17:00 Veclaicenes tautas namā, Kornetos, Veclaicenes pag., Alūksnes nov.
Sanāksmes protokols šeit:
Prezentācija šeit:
 
Ar dabas aizsardzības plānu no 20.01.2016. var iepazīties:
 • Alūksnes novada domē (211. kabinets, Dārza iela 11, Alūksne) darba laikā;
 • Apes novada bibliotēkā (Skolas iela 4, Ape) darba laikā;
 • Veclaicenes pagasta pārvaldē („Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts) darba laikā;
 • Ziemera pagasta pārvaldē („Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts) darba laikā;
 • Jaunlaicenes pagasta pārvaldē („Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts) darba laikā;
 • tīmekļa vietnēs www.aluksne.lv un www.apesnovads.lv;
 • izstrādātāja tīmekļa vietnē www.environment.lv .
Priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plānu rakstiski var sūtīt līdz 15.02.2016. uz:
 • pasta adresi Skolas iela 10 dz. 8, Rīga LV – 1010,
 • faksu 67242466,
 • e-pastu elle@environment.lv
 
 

*Dabas aizsardzības plānu izstrāde norisinās Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. -  2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā" ietvaros.

 

Projekts tiek īstenots, izmantojot EUR 581 735,00 piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta. Norvēģijas līdzfinansētās programmas mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris